Stäng

Inission AB Bokslutskommuniké

Inission AB (publ) har släppt sin bokslutskommuniké för 2022.
Rapporten i sin helhet: Inission Bokslutskommuniké för 2022.pdf

Klockan 08:30 den 1 mars hälsar vi analytiker, investerare, media och övriga intressenter välkomna att delta i en livesänd presentation av Bokslutskommunikén. Under presentationen kommer Inissions VD Fredrik Berghel att kommentera den publicerade rapporten och besvara frågor med hjälp av Henric Hintze från ABG Sundal Collier. Presentationen hålls på engelska. Vid ett senare skede kommer presentationen också att finnas tillgänglig på Inissions hemsida under Investor relations.

Eventet livesänds via denna länk.

Q4 (1 oktober – 31 december) 2022 i sammandrag:

 • Nettoomsättning 589 MSEK (389)
 • EBITA* resultat 27,5 MSEK (-18,5)
 • Rörelseresultat EBIT 26,7 MSEK (-19,3)
 • Kassaflöde löpande verksamheten -10,3 MSEK (12,1)
 • Soliditet 27% (32)
 • Vinst per aktie före utspädning 0,76 SEK (-1,30)
 • Vinst per aktie efter utspädning 0,75 SEK (-1,30)

Tolv månader (1 januari – 31 december) 2022 i sammandrag:

 • Nettoomsättning 1 921 MSEK (1 283)
 • EBITA* resultat 90,6 MSEK (-18,2)
 • Rörelseresultat EBIT 87,5 MSEK (-20,5)
 • Kassaflöde löpande verksamheten 70,7 MSEK (-39,4)
 • Soliditet 27% (32)
 • Vinst per aktie före utspädning 2,57 SEK (-2,34)
 • Vinst per aktie efter utspädning 2,57 SEK (-2,34)


*EBITA – rörelseresultat med justering för avskrivning av immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv.

Styrelsen för Inission AB lämnar denna delårsrapport 2023-03-01. Denna rapport har inte granskats av Bolagets revisor. Rapporten har upprättats i ett svenskt original och en engelsk översättning. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla.

 

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, verkställande direktör Inission AB
[email protected]
+46 732 02 22 10

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2023 kl. 07:00 CET.

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster.
Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien. Den sammanlagda omsättningen 2022 uppgick till 1,9 miljarder kronor med cirka 900 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare.
Rapporter arkiveras på www.inission.com/investor-relations.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
org.nr. 556747-1890

Inbjudan till presentation av Inissions bokslutskommuniké för 2022

Inission AB (publ) bokslutskommuniké för januari – december 2022 publiceras onsdagen den 1 mars 2023, kl. 07:00 CET. Under samma dag kl. 08:30 hälsas analytiker, investerare, media och övriga intressenter välkomna att delta i en livesänd presentation av Bokslutskommunikén.

Under presentationen kommer Inissions VD Fredrik Berghel att kommentera den publicerade rapporten och besvarar frågor med hjälp av Henric Hintze från ABG Sundal Collier. Presentationen hålls på engelska.

Efteråt kommer presentationen att finnas tillgänglig på Inissions hemsida under Investor relations.

Eventet livesänds via denna länk.

 

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, VD Inission AB
+46 73 202 22 10
[email protected]

Olle Hulteberg, Marknadschef Inission AB
+46 707 20 24 44
[email protected]


Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster.
Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien. Den sammanlagda omsättningen de senaste 12 månaderna uppgår till 1,7 miljarder kronor med cirka 900 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare.
Rapporter arkiveras på www.inission.com/investor-relations.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
org.nr. 556747-1890

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2023 kl. 08:00 CET.

Inission AB går över till IFRS

Pressmeddelandet som pdf

Styrelsen i Inission AB har beslutat att koncernen ska byta redovisningsprinciper från K3 till International Financial Reporting Standards (IFRS).

– Inission befinner sig i en tillväxtfas och att övergå till IFRS bäddar för en långsiktigt rättvisande och kvalitetssäkrad struktur som matchar vår storlek, mognad, tillväxt och marknadens förväntningar. Övergången till IFRS syftar till att öka jämförbarheten med andra noterade bolag samt skapa en ökad transparens och förståelse för internationella investerare kring de finansiella rapporterna, säger Olle Hulteberg styrelseordförande Inission AB.

Inissions bokslutskommuniké för 2022, med publiceringsdatum 1 mars, kommer att vara den första rapport som presenteras enligt IFRS samt tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRIC), såsom de har godkänts av EU. Övergångsdatum har fastställts till den 1 januari 2021. Jämförelsesiffror omräknas från och med den 1 januari 2021.

De huvudsakliga effekterna av övergång till IFRS påverkar främst redovisningen av koncernbolag inklusive hantering av goodwill samt införande av redovisning av nyttjanderätter. Övergången möjliggör även en eventuell framtida förändring i listning.

Ingående beskrivning av övergången till IFRS och dess effekter kommer att presenteras i Inission ABs bokslutskommuniké som publiceras den 1 mars samt årsredovisning som publiceras den 5 april.

Inission kommer framgent också att publicera alla rapporter på både svenska och engelska.

 

För mer information kontakta:
Olle Hulteberg, Marknadschef Inission AB
+46 707 20 24 44
[email protected]

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2023 kl. 08.30 CET.

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster.
Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien. Den sammanlagda omsättningen de senaste 12 månaderna uppgår till 1,7 miljarder kronor med cirka 900 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare.
Rapporter arkiveras på www.inission.com/investor-relations.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
org.nr. 556747-1890

 

Inission presenterar finansiella mål

I samband med Inissions kapitalmarknadsdag presenterar bolagets styrelse idag finansiella mål för 2023 samt på medellång sikt bestående av:

Finansiella mål 2023:

 • Omsättning: omkring 2 000 MSEK
 • Justerad EBITA-marginal: >6%
 • Soliditet: >30%
 • Utdelning: upp till 30% av årets resultat

Finansiella mål medellång sikt:

 • Omsättningstillväxt: >15% årlig tillväxt, varav 10% organisk tillväxt och 5% genom förvärv
 • Justerad EBITA-marginal: >9%
 • Soliditet: >30%
 • Utdelning: upp till 30% av årets resultat

I tillägg till ovanstående mål ska den finansiella nettoskulden i relation till justerad EBITDA på rullande 12-månadersbasis inte överstiga 2,5 gånger över tid.

Inission kommer att förklara de finansiella målen närmare på sin digitala kapitalmarknadsdag den 19 januari 2023 klockan 10.00-12.00 CET.

Anmäl er till kapitalmarknadsdagen genom Fredrik Berghel, VD Inission, via [email protected]. En länk till eventet och en detaljerad agenda kommer att skickas ut efter anmälan.
Den inspelade presentationen från Kapitalmarknadsdagen hittar du här.
OBS registrering krävs.

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, VD Inission AB
+46 73 202 22 10
[email protected]

Olle Hulteberg, Marknadschef Inission AB
+46 707 20 24 44
[email protected]

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2023 kl. 08.00 CET.

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster.
Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien. Den sammanlagda omsättningen de senaste 12 månaderna uppgår till 1,7 miljarder kronor med cirka 900 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare.
Rapporter arkiveras på www.inission.com/investor-relations.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
org.nr. 556747-1890

Kommuniké från Inissions extra bolagsstämma den 16 januari 2023

Kommunike extra bolagsstämma.pdf

Inission AB (publ) höll en extra bolagsstämma måndag den 16 januari 2023. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.

Till ordförande vid stämman valdes Olle Hulteberg. Vid stämman var 54,7% av aktierna närvarande motsvarande 58,7% av rösterna.


Beslut på Stämman

– Stämman röstade ja till att bemyndiga styrelsen, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av detta bemyndigade högst ökas med 4 000 000 B-aktier.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan ske för att bolaget ska kunna emittera aktier för att anskaffa kapital för fortsatta förvärv. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt. Styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringarna av beslutet om bemyndigande som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen härav.

– På följande villkor röstade stämman ja till styrelsens förslag om att genomföra en riktad emission av högst 200 000 aktier av serie B till nyckelpersoner i ledande ställning:

Rätt att teckna aktierna skall tillkomma nyckelpersoner, definieras som dotterbolags VD’ar och koncernledning inom Inission-koncernen. Antal personer som ska ges möjlighet att teckna aktier uppgår till 12 och lägsta garanterade tilldelning uppgår till 1 678 aktier (motsvarande ca 50 000 kronor).

Teckningskursen har fastställts till 29,79 kronor vilket motsvarar den volymvägda genomsnittsaktiekursen för en aktie av serie B i bolaget på First North Stockholm under 10 handelsdagar avseende perioden 7 till 20 december 2022 med en rabatt om 8 procent. Överkursen skall föras till den fria överkursfonden. En förutsättning för tilldelning av aktier är att tecknaren ingår ett lock-up avtal under en period om 12 månader från registrering av aktierna hos Bolagsverket, vilket motiverar emissionskursen. Skälet till emissionen är att möjliggöra för nyckelpersoner till ett personligt ägarengagemang vilket kan förväntas bidra till ett ökat intresse för bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja deltagarens motivation och samhörighet med bolaget och dess ägare. På grund av låg handel i bolagets aktie uppnås detta lämpligast genom en riktad emission.

Aktiekapitalet kan genom emissionen öka med högst 8 338,86 kronor. Teckning av aktier skall ske senast den 20 januari 2023 och betalning senast den 27 januari 2023. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Emissionen motsvarar en utspädning om ca högst 1,0 %.

Lantvärnsgatan 4, Karlstad
16 januari 2023

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, verkställande direktör Inission AB
[email protected]
+46 732 02 22 10

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster.
Inission har cirka 900 anställda och verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien. Nettoomsättningen de senaste 12 månaderna var 1,4 miljarder kronor med cirka 900 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare.
Rapporter arkiveras på www.inission.com/investor-relations.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
org.nr. 556747-1890

Informationen lämnades för offentliggörande den 17 januari 2023 kl. 08:00 CET.

Inbjudan till Kapitalmarknadsdag 19/1 klockan 10:00

Inission AB kommer att hålla en livesänd kapitalmarknadsdag tillsammans med ABG Sundal Collier torsdag den 19 januari klockan 10:00-12:00. Under eventet kommer Inissions VD Fredrik Berghel och Marknadschef Olle Hulteberg att berätta om Inissions strategiska riktning, verksamhet samt finansiella utveckling.

Uppringningsuppgifter skickas ut en timme före start. Registrering krävs för att få detaljerna. Registrering görs här.

Eventet livesänds via denna länk.

 

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, VD Inission AB
+46 73 202 22 10
[email protected]

Oskar Wikberg, Investment Banking ECM
+46 8 566 294 79
[email protected]


Om Inission

Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Genom vårt nya affärsområde Enedo kan vi också erbjuda högkvalitativa elektroniska strömförsörjningsaggregat. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har verksamheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Enedo har verksamheter i Finland, Italien och USA och Tunisien. Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 januari 2023 kl. 17:30 CET.

Inbjudan till extra bolagsstämma i Inission AB (PUBL) måndagen den 16 januari 2023

Kallelsen som pdf: Inission AB kallelse till extra bolagsstämma

Inission AB (publ), 556747-1890, kallar till extra bolagsstämma måndag den 16 januari 2023 klockan 17.00 i Inissions lokaler, Lantvärnsgatan 4, Karlstad. Närvaroregistreringen vid den extra bolagsstämman kommer att påbörjas klockan 16.30.

Rätt att deltaga vid den extra bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall:

–    dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdag den 5 januari 2023,

–    dels anmäla sig till bolaget senast tisdag den 10 januari 2023. Anmälan skall göras via post (Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad) eller via e-post till [email protected].

Vid anmälan skall uppges namn eller företag, person- eller organisationsnummer, antalet aktier samt adress och telefonnummer. Aktieägare som önskar medföra högst två biträden anmäler dessa på samma vis.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 5 januari 2023, genom förvaltarens försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Antalet A-aktier i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 2 400 012 stycken. Antalet B-aktier till 17 863 030 stycken. Antalet röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 41 863 150 stycken.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset får inte vara äldre än sex månader. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på bolagets webbplats, Bolagsstämmor – Inission

FÖRSLAG TILL DAGORDING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller flera justeringsmän
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkänna förslag till dagordning
 7. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
 8. Styrelsens förslag till riktad emission av aktier till nyckelpersoner i ledande ställning inom Inission
 9. Stämmans avslutande

 

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
Styrelsen föreslår Olle Hulteberg till stämmans ordförande samt Mikael Flodell till stämmans protokollförare.

Punkt 7. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Mot bakgrund av det kapitalbehov som vi i styrelsen ser att bolaget har för att kunna hålla den expansionstakt som vi önskar för att kunna realisera potentialen i den marknadsposition bolaget har så kan nyemissioner behöva genomföras.

Styrelsen förslår därför att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av detta bemyndigande sammanlagt högst ökas med 4 000 000 B-aktier. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet motsvarar en utspädning om högst ca 20 procent baserat på befintligt antal aktier i bolaget.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan ske för att bolaget ska kunna emittera aktier för att anskaffa kapital för fortsatta förvärv. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt. Styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringarna av beslutet om bemyndigande som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen härav.

För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Punkt 8. Riktad emission av aktier till nyckelpersoner i ledande ställning
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av högst 200 000 aktier av serie B på följande villkor. Rätt att teckna aktierna skall tillkomma nyckelpersoner, definieras som dotterbolags VD’ar och koncernledning inom Inission-koncernen. Antal personer som ska ges möjlighet att teckna aktier uppgår till 12 och lägsta garanterade tilldelning uppgår till 1 678 aktier (motsvarande ca 50 000 kronor). Teckningskursen har fastställts till 29,79 kronor vilket motsvarar den volymvägda genomsnittsaktiekursen för en aktie av serie B i bolaget på First North Stockholm under 10 handelsdagar avseende perioden 7 till 20 december 2022 med en rabatt om 8 procent. Överkursen skall föras till den fria överkursfonden.

En förutsättning för tilldelning av aktier är att tecknaren ingår ett lock-up avtal under en period om 12 månader från registrering av aktierna hos Bolagsverket, vilket motiverar den föreslagna emissionskursen. Skälet till emissionen är att möjliggöra för nyckelpersoner till ett personligt ägarengagemang vilket kan förväntas bidra till ett ökat intresse för bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja deltagarens motivation och samhörighet med bolaget och dess ägare. På grund av låg handel i bolagets aktie uppnås detta lämpligast genom en riktad emission. Aktiekapitalet kan genom emissionen öka med högst 8 338,86 kronor. Teckning av aktier skall ske senast den 20 januari 2023 och betalning senast den 27 januari 2023. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Emissionen motsvarar en utspädning om ca högst 1,0 %.

För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Handlingar till stämman
Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkt 8 samt ev. övriga handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer senast måndag den 2 januari 2023 att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, Bolagsstämmor – Inission

 

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, VD Inission AB
+46 73 202 22 10
[email protected]

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 december 2022 kl. 08:10 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Genom vårt nya affärsområde Enedo kan vi också erbjuda högkvalitativa elektroniska strömförsörjningsaggregat. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har verksamheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Enedo har verksamheter i Finland, Italien och USA och Tunisien. Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad

 

Inission AB delårsrapport 1 juli – 30 september 2022

Inission AB (publ) har släppt sin kvartalsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2022. Rapporten i sin helhet: Inission Delårsrapport Q3 2022.pdf


1 juli – 30 september 2022 i sammandrag:

· Nettoomsättningen uppgick till 438 MSEK (226)
· EBITA* resultatet uppgick till 20,8 MSEK** (17,8)
· Justerat rörelseresultatet uppgick till 8,5 MSEK** (16,0)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten 140,8 MSEK (-37,7)
· Soliditet 32% (44%)
· Vinst per aktie före utspädning 3,62 SEK (0,66)
· Vinst per aktie efter utspädning 3,62 SEK (0,66)

1 januari – 30 september 2022 i sammandrag:
· Nettoomsättningen uppgick till 1 114 MSEK (716)
· EBITA* resultatet uppgick till 62,1 MSEK** (38,9)
· Justerat rörelseresultatet uppgick till 45,3 MSEK** (32,5)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten 88,9 MSEK (-25,1)
· Soliditet 32% (44%)
· Vinst per aktie före utspädning 4,93 SEK (0,50)
· Vinst per aktie efter utspädning 4,92 SEK (0,50)

* EBITA – rörelseresultat med justering för goodwillavskrivningar
** Redovisning exklusive Enedos påverkan på EBITA och rörelseresultat med +68,2 MSEK för Q3 2022 resp +61,3 MSEK för första 3 kvartalen 2022 för att få jämförbarhet med tidigare perioder.


För mer information kontakta:

Fredrik Berghel, verkställande direktör Inission AB
[email protected]
+46 732 02 22 10

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2022 kl. 08:00 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Genom vårt nya affärsområde Enedo kan vi också erbjuda högkvalitativa elektroniska strömförsörjningsaggregat. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har verksamheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Enedo har verksamheter i Finland, Italien och USA och Tunisien. Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad

 

Inission Løkken AS har tecknat ett betydande tillverkningsavtal med NoFence AS

Fr. v. Jo Nordvoll chef för Inission Løkkens marknadsavdelning tillsammans med Erik Dragset Inission Løkkens VD.

Norska Inission Løkken AS, som sedan 2018 ingår i Inission AB, har tecknat ett tillverkningsavtal med norska NoFence AS värt 70 MNOK över två år. Leveranser förväntas ske under 2023 och 2024.

NoFence är ett norskt bolag som grundades 2011 med syftet att utveckla teknik som gör det enkelt att hålla djur på bete och samtidigt säkerställa god djurvälfärd. Med sin patenterade teknik kan idag bolaget erbjuda två olika produkter, en krage för nötkreatur och en krage för get och får. Boskapen och det virtuella stängslet kontrolleras genom NoFence egenutvecklade app.

Avtalet är en del av NoFence strategi att jobba tätt ihop med sina leverantörer och omfattar kretskorttillverkning, montering till färdiga produkter och leverans av cirka 17000 nötkreaturskragar och 27000 får- och getkragar. Den planerade tillväxten är betydande och det finns en tydlig förväntan från båda parter att vidareutveckla samarbetet under de kommande åren.

– Vi är stolta över att NoFence valde Inission som strategisk partner. All vår process- och produktionsutrustning kommer att behövas. Vi står för kretskorttillverkning och montering till färdiga produkter. Dessutom står vi för test och testutveckling och slutligen förpackning och leverans. Vår närhet, vårt tekniska kunnande och vår förmåga att leverera hela värdekedjan var avgörande i utvärderingsprocessen, säger Inission Løkkens VD Erik Dragset.

– NoFence och Inission Løkkens partnerskap går flera år tillbaka och vi ställer höga krav på samarbetet i utvecklingen av konkurrenskraftiga produkter och en effektiv produktionslinje. Viljan att tänka tillsammans med oss ​​som kund, att ständigt arbeta med kostnadsminskningar, förbättringar i värdekedjan och optimering av produkten är avgörande för vår gemensamma framgång. NoFence rustar nu för stark tillväxt och Inission visar att man har ambitionen att följa med oss ​​på denna resa, säger NoFence VD Knut Bentzen.

För mer information om NoFence besök www.nofence.no

För mer information kontakta:
Erik Dragset, VD Inission Løkken AS
[email protected]
+47 901 62 348

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2022 kl. 08:30 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad

Slutresultatet av det offentliga budpliktserbjudandet för alla aktier emitterade av Enedo Plc

Får inte publiceras eller distribueras, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i eller in i Australien, Kina, Hongkong, Japan, New Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA, eller i någon annan jurisdiktion där erbjudandet skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag.

(An English version of the press release can be found below)

Inission AB (”Inission” eller ”Budgivaren”) inledde den 8 september ett obligatoriskt offentligt budpliktserbjudande med syftet att köpa alla emitterade och utestående aktier i Enedo Plc (”Enedo”) som inte innehas av Inission eller Enedo (”Erbjudandet”). Acceptperioden enligt Erbjudandet löpte ut den 29 september 2022 kl. 15.00. (svensk tid).

Enligt det slutliga resultatet av Erbjudandet representerar de aktier som lämnats i Erbjudandet cirka 15,42% av alla aktier och röster i Enedo. Av dessa valde totalt 295 Enedo-aktieägare (3 932 851 aktier i Enedo) aktievederlag i Erbjudandet och totalt 1 824 Enedo-aktieägare (6 630 428 aktier i Enedo) valde kontantvederlag i Erbjudandet.

Tillsammans med de Enedo-aktier som Inission redan innehade före Erbjudandet, representerar de aktier som lämnats i Erbjudandet sammanlagt cirka 95,85% av alla aktier och röster i Enedo.

Det kontanta vederlaget kommer att betalas ut till de aktieägare som giltigt har accepterat Erbjudandet i enlighet med villkoren i Erbjudandet den 5 oktober 2022. Den faktiska tidpunkten för mottagandet av betalningen från anbudsgivande aktieägare kommer att bero på den tid som krävs för att behandla vidarebetalningar från finansinstitut.

Aktievederlaget kommer att betalas ut till de aktieägare som giltigt har accepterat Erbjudandet i enlighet med villkoren i Erbjudandet omkring den 20 oktober 2022. I enlighet med villkoren i Erbjudandet kommer 0,086 nya Inission B-aktier ges för varje Enedo-aktie. För att verkställa aktievederlaget har Inissions styrelse idag beslutat om en riktad nyemission till de aktieägare i Enedo vars aktier vederbörligen har lämnats in i enlighet med villkoren i Erbjudandet och som har valt aktievederlaget. Det totala antalet nya Inission B-aktier är 338 225. Teckningskursen ska betalas i apport med totalt 3 932 851 Enedo-aktier värderade till 0,26 EUR (2,83 SEK) per aktie.

Som ett resultat av fullföljandet av Erbjudandet kommer Inissions ägande i Enedo att överstiga 90% av samtliga aktier och röster i Enedo. Därför kommer Inission att inleda ett inlösenförfarande av minoritetsaktierna i enlighet med 18 kap. i den finska aktiebolagslagen. I ett sådant inlösenförfarande kommer Inission att kräva att inlösenpriset för de återstående aktierna i Enedo ska fastställas till 0,26 EUR per aktie, vilket motsvarar det kontanta vederlag som Inission betalat i Erbjudandet i enlighet med villkoren för Erbjudandet.

Inission kommer att ansöka om att aktierna i Enedo avnoteras från Nasdaq Helsinki Ltd (”Nasdaq Helsinki”) så snart det är tillåtet och rimligen är praktiskt möjligt enligt tillämpliga lagar och regler och reglerna för Nasdaq Helsinki.

 

INISSION AB

STYRELSEN

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, verkställande direktör Inission AB
[email protected]
+46 732 02 22 10

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2022 kl. 17:30 CET.

Relaterade artiklar:
– Preliminära resultatet av det obligatoriska offentliga budpliktserbjudandet för alla aktier emitterade av Enedo Plc
– Idag öppnar Inission AB sitt offentliga budpliktserbjudande för alla aktier i Enedo Plc
– Inission AB publicerar obligatoriskt offentligt erbjudande för alla aktier i Enedo Plc
– Inission AB:s ägande i Enedo Plc har ökat till 80.43 procent


Om Inission

Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB ([email protected], +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad