Den 16 februari 2021 meddelade Enedo Oyj (publ) att man kommit överens om en omfattande refinansiering av sina skulder på totalt 8,6 MEUR. I samband med refinansieringen kommer dessutom lån på 3,3 MEUR att skrivas av (”låneavskriving”). För att slutföra låneavskrivningen och för att säkerställa kontinuiteten i Enedos verksamheten och för att genomföra omställningsprogrammet, avser Enedo att genomföra en företrädesemission (”Företrädesemissionen”) och en riktad emission (”Riktade Emissionen”) till vissa nya investerare (gemensamt kallade ”Emissionerna”), totalt cirka 12 MEUR.

Enedo har kallat till en extra bolagsstämma den 9 mars 2021 för att besluta om bemyndiganden rörande Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen. Om den extra bolagsstämman bemyndigar Emissionerna planerar Enedo att genomföra Emissionerna så snart som möjligt.

Den 16 februari 2021 meddelade Inission AB (publ) att man kommit överens om att teckna aktier i den Riktade emissionen på totalt 6,8 MEUR (34.000.000 aktier). Om Företrädesemissionen och den Riktade emissionen realiseras fullt ut kommer Inissions andel att vara 49,5 procent av aktierna och rösterna i Enedo.

Förutom vissa sedvanliga villkor är Inissions teckningsåtagande villkorat av att Finansinspektionen i Finland medger Inission ett permanent undantag från skyldigheten om budplikt.

Finlands Finansinspektion har idag beslutat att bevilja Inission ett sådant undantag. Undantaget gäller överskridande av tröskelvärdet på 30 procent för skyldigheten att lansera ett obligatoriskt bud.

Undantaget kräver också att Inission eller personer som agerar tillsammans med Inission efter att tröskeln för skyldigheten att lämna ett bud har överskridit inte kommer att förvärva eller teckna ytterligare aktier i Enedo eller på annat sätt öka sitt innehav i Enedo.

Undantaget kräver att arrangemanget stöds vid Enedos extra bolagsstämma av oberoende aktieägare som representerar minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

Om Enedo
Enedo är en europeisk designer och tillverkare av högkvalitativa elektroniska strömförsörjningsaggregat och system för kritisk utrustning i de mest krävande miljöerna. Enedos uppdrag är att göra elen bättre – mer pålitlig, säkrare, mer energieffektiv – och precis rätt för att passa sitt syfte. Enedos tre huvudsakliga produktkategorier är Led Drivers, Power Supplies och Power Systems. 2019 uppgick koncernens intäkter till 43,3 MEUR med ett justerat rörelseresultat på minus 2,4 MEUR. Enedo har 394 anställda och dess huvudfunktioner finns i Finland, Italien, Tunisien och USA. Koncernens huvudkontor är i Finland och moderbolaget Enedo Oyj är noterat på Nasdaq Helsinki Oy. www.enedopower.com


För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, Styrelseordförande Inission AB
[email protected]
+46 732 02 22 10

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2021 kl. 23:00 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB ([email protected], +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad