Inission AB (publ), 556747-1890, kallar till årsstämma torsdag den 6 maj, 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situationen kommer årsstämman att hållas utan fysiskt deltagande. Inission AB välkomnar deltagande i årsstämman genom förhandsröstning och uppmuntrar aktieägare att ställa frågor i förväg via post eller e-post.

Då smittspridningen av Covid-19 är fortsatt utbredd kommer Inission AB årsstämma att hållas på ett annat sätt än vanligt. För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomförs stämman genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

Information till aktieägare och möjlighet att ställa frågor
Eftersom det inte är möjligt att närvara vid årsstämman kommer ett anförande från VD hållas digitalt direkt efter årsstämman den 6 maj kl 17.00. Länk till presentation kommer skickas ut per mail, kort inpå föredraget, till de som anmält deltagande i årsstämman och eller VD-föredraget. Aktieägare välkomnas att lyssna på detta och att skicka in sina eventuella frågor per e-mail på adressen [email protected] senast den 30 april 2021. Frågor besvaras och kommenteras sedan av VD och/eller styrelse om tid medges under själva anförandet, alternativt skriftligt i nära anslutning till årsstämman. Inission AB:s årsredovisning för 2020 kommer att publiceras på www.inission.com den 7 april 2021.

Anmälan och deltagande
För att ha rätt att genom poströstning delta i årsstämman ska aktieägare:

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 30 april 2021,

– dels anmäla sig till bolaget genom att ha avgivit poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan, senast torsdagen den 30 april 2021.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 30 april 2021, genom förvaltarens försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Antalet A-aktier i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 800 004 stycken. Antalet B-aktier till 5 202 661 stycken. Antalet röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 13 202 701 stycken.

Poströstning
Det särskilda formulär som ska användas för poströstning finns tillgängligt på Inission AB:s webbplats www.inission.com och på huvudkontoret, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad. Formuläret gäller också som anmälan till årsstämman. Komplett ifyllt och undertecknat formulär för poströstning sänds med post till Mikael Flodell via e-post [email protected] eller per post till Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad och senast den 30 april 2021.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset får inte vara äldre än sex månader. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på bolagets webbplats, www.inission.com. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller flera justeringsmän

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkänna förslag till dagordning

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

8. Beslut angående
A. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
B. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen
C. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

10. Val av
A. Styrelse
B. Revisor/er

11. Övriga frågor
A. Aktie split 3:1
B. Bolagsordning, ändring §5
C. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

12. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG
Val av presidium

Punkt 2.
Styrelsen föreslår Lars Atterfors till stämmans ordförande samt Mikael Flodell till stämmans protokollförare.

Förslag till aktieutdelning

Punkt 8B.
På grund av den osäkerhet som råder med anledning av Covid-19 har styrelsen fattat beslutet att inte föreslå någon utdelning för räkenskapsåret 2020 till årets stämma. Inissions finansiella ställning är fortsatt god och styrelsen betonar samtidigt sin ambition att kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma senare i år för att besluta om utdelning, om situationen vid den tidpunkten motiverar detta.

Förslag angående arvode till styrelse och revisorn

Punkt 9.
Styrelsens arvode föreslås enligt följande: Ordförande SEK 200 000, samt övriga ledamöter SEK 100 000 förutom Hans Linnarsson och Margareta Alestig som skall erhålla SEK 120 000. Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

Förslag till styrelse och revisor

Punkt 10 A.
Omval av ledamöterna Fredrik Berghel, Hans Linnarsson, Karin Skoglund, Mattias Hultheimer samt Olle Hulteberg. Nyval av ledamot Margareta Alestig. Margareta jobbar på Sjätte AP-fonden som direktör för hållbarhet och HR sedan oktober 2020, dessförinnan var Margareta vice VD på Sjätte AP-fonden. Margareta har gedigen styrelseerfarenhet och sitter bland annat i styrelserna för Erik Thun Group och Wallenius Wilhelmsen. Fredrik Berghel föreslås som ordförande och Olle Hulteberg som Styrelsens Vice Ordförande. Fredrik Berghel och Olle Hulteberg är huvudägare i Inission och är för närvarande aktiva i bolaget med strategisk företagsutveckling och erhåller för detta lön och avböjer därmed sitt styrelsearvode.

Punkt 10 B.
Styrelsen föreslår omval av revisionsbolaget PWC som ordinarie revisionsbolag med auktoriserade revisorn Martin Johansson som bolagets huvudansvarige revisor.

Övriga frågor

Punkt 11 A
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) villkor 3:1 enligt följande.

Antalet aktier i bolaget föreslås ökas genom att varje aktie delas upp i tre aktier av samma aktieslag som tidigare (s.k. aktiesplit 3:1). Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om avstämningsdag för uppdelningen av aktierna. Den föreslagna uppdelningen av aktier kommer att innebära att antalet aktier i bolaget ökar från 6 002 665 st till 18 007 995 st, varav 2 400 012 A-aktier och 15 607 983 B-aktier. Uppdelningen påverkar inte bolagets aktiekapital utan medför att aktiens kvotvärde ändras från 0,25 kronor till 0,0833 kronor.

För att möjliggöra för uppdelning av aktier 3:1 enligt detta förslag behöver bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras i enlighet med förslaget under punkt 11 B i den föreslagna dagordningen för årsstämman. Beslutet om uppdelning av aktier föreslås därför vara villkorat av att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen under punkt 11 B i den föreslagna dagordningen. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som är erforderliga för registrering av beslutet hos Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB.

Punkt 11 B
Med anledning av att ovanstående förslag till aktiesplit av aktier förutsätter ändring av bolagsordningen föreslår styrelsen att gränserna för antalet aktier punkt §5 i Bolagets bolagsordning ändras i enlighet med följande:

Nuvarande lydelse:

§5. Antal aktier: Antalet aktier ska vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.

Föreslagen lydelse:

§5. Antal aktier: Antalet aktier ska vara lägst 12 000 000 och högst 48 000 000.

Beslut om uppdelning av aktier och ändring av bolagsordningen enligt ovanstående förslag förutsätter och är beroende av varandra, varför styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar ett gemensamt beslut om förslagen.

Punkt 11 C
Mot bakgrund av det kapitalbehov som vi i styrelsen ser att bolaget har för att kunna hålla den expansionstakt som vi önskar för att kunna realisera potentialen i den marknadsposition bolaget har så kan nyemissioner behöva genomföras. Styrelsen förslår därför att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av detta bemyndigande sammanlagt högst ökas med 1 200 000 B-aktier före genomförd aktiesplit eller högst 3 600 000 B-aktier efter genomförd split.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan ske för att bolaget ska kunna emittera aktier för att anskaffa kapital för fortsatta förvärv. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt. Styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringar av beslutet om bemyndigande som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen härav.

 

HANDLINGAR TILL STÄMMAN
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer senast torsdagen den 15 april 2021 att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.inission.com

För mer information kontakta:
Björn Lifvergren, VD Inission AB
+46 703 22 63 23
[email protected]

 Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB ([email protected], +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2021 kl. 08:10 CET.