Inission AB (publ) har släppt sin delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2023. Rapporten i sin helhet: Inission delårsrapport januari-mars 2023.pdf

Q1 (1 januari – 31 mars) 2023 i sammandrag:

  • Nettoomsättning 565 MSEK (438)
  • EBITA* resultat 44,8 MSEK (21,2)
  • Rörelseresultat EBIT 44,0 MSEK (20,4)
  • Kassaflöde löpande verksamheten 14,7 MSEK (-6,9)
  • Soliditet 28% (31)
  • Vinst per aktie före utspädning 1,43 SEK (0,62)
  • Vinst per aktie efter utspädning 1,43 SEK (0,62)

*EBITA – rörelseresultat med justering för avskrivning av immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv.

Styrelsen för Inission AB lämnar denna delårsrapport 2023-05-04. Denna rapport har inte granskats av Bolagets revisor. Rapporten har upprättats i ett svenskt original och en engelsk översättning. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Avrundningsdifferenser kan förekomma.


För mer information kontakta:

Fredrik Berghel, VD Inission AB
[email protected]
+46 732 02 22 10

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2023 kl. 07:00 CET.

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien.

Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket har resulterat i en omsättning på 1,9 miljarder kronor med i snitt 936 anställda under 2022. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare.
Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo. Rapporter arkiveras på www.inission.com/investor-relations.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
Org.nr. 556747-1890