Inission AB (publ) meddelade den 26 november 2021 att Inission ger ett brygglån på minst 1 och maximalt 2 MEUR till Nasdaq Helsinki Oy-noterade Enedo Plc i vilket Inission har ett innehav om cirka 49,6%. Brygglåneavtalet beviljades för rörelsekapitaländamål i avvaktan på att Enedo slutför sina förhandlingar om ett lånearrangemang med ett finansinstitut. Brygglånet förfaller på Inissions krav som inte ska ställas före ikraftträdandet av det här lånearrangemanget förutsatt att det sker senast den 31 december 2021.

Enedo har ansökt om och fått ett positivt kreditbeslut för ett lån på 5 MEUR från ett finansinstitut. Ett av lånets säkerhetsvillkor är att Inission ställer en garanti för det totala ovan nämnda lånebeloppet (inklusive också räntor och kostnader). Låneavtalets förfallodag är den 30 september 2022 och den kan inte förlängas utan tillstånd från Inission så att garantitiden också skulle förlängas. I garantin åtar sig Inission att betala förfallna betalningarna enligt låneavtalet till finansinstitutet om Enedo inte betalar dem. Skulle Inission bli skyldig att betala lånet på grundval av garantin, skulle Inission ha regressrätt mot Enedo. Skulle Enedo på begäran inte kunna betala nämnda belopp till Inission, har Inission rätt att konvertera nämnda belopp till aktierna i Enedo till 0,10 EUR per aktie.

Lånearrangemanget är villkorat av att Enedos extra bolagsstämma bemyndigar styrelsen att emittera högst 55 000 000 nya aktier som kan erbjudas för teckning av Inission till en teckningskurs om 0,10 EUR per aktie. Inission kan utnyttja sin rätt till aktieteckning endast om och i den mån Inission är skyldigt att betala Enedos lån baserat på garanti och Enedo inte kan återbetala nämnda belopp till Inission på begäran, varvid Inission då skulle kunna konvertera nämnda belopp till nya aktier i Enedo.

Lånearrangemanget är också villkorat av att Finlands Finansinspektionen beviljar Inission ett permanent undantag från skyldigheten att lämna ett obligatoriskt uppköpserbjudande enligt 11 kap. 26 § värdepappersmarknadslagen även om Inissions ägande skulle öka upp till 72,1 % som ett resultat av att Inission konverterat sina regressfordringar baserade på ovanstående garanti till nya aktier i Enedo.

Enedo har meddelat det här arrangemanget och skall meddela en kallelse till extra bolagsstämma i ett separat börsmeddelande.

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, verkställande direktör Inission AB
[email protected]
+46 732 02 22 10

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2021 kl. 18:00 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB ([email protected], +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad