Får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i Australien, Kanada, Kina, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller i USA eller i någon annan jurisdiktion där det är förbjudet enligt tillämplig lag.

An English and Finnish version of the press release can be found below

Inission AB:s ägande i Enedo Plc har ökat till 80.43 procent och Inission AB har blivit skyldig att lämna ett obligatoriskt offentligt uppköpserbjudande för de återstående aktierna i Enedo Plc

Inission AB (”Inission”), en nordeuropeisk kontraktstillverkare noterad på Nasdaq First North Growth Market Stockholm, har den 1 juli 2022 förvärvat 21 113 257 aktier (”Aktierna”) i Enedo Plc (”Enedo” eller ”Bolaget” ”), en internationell konstruktör och tillverkare av högkvalitativa elektroniska nätaggregat och kraftsystem noterad på Nasdaq Helsinki. Med anledning av detta har Inissions ägande i Enedo ökat från 34 000 000 aktier till 55 113 257 aktier motsvarande cirka 80,43 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. Enedo innehar 69 249 egna aktier. Som ett resultat av förvärvet av Aktierna kommer Inission att vara skyldig att lämna ett obligatoriskt offentligt uppköpserbjudande avseende övriga aktier och värdepapper som berättigar till aktier i Enedo i enlighet med den finska värdepappersmarknadslagen.

Aktieköp
Inission förvärvade Aktierna från Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Rausanne Oy, Soinitilat Oy och 10 andra större aktieägare (”Säljande Aktieägare”) i Bolaget för en köpeskilling om 0,26 euro per aktie, den totala köpeskillingen uppgår till cirka 5,5 miljoner euro (58,9 miljoner svenska kronor). Köpeskillingen för samtliga aktier (”Köpeskillingen”) kommer att betalas genom de Säljande Aktieägarnas teckning av 1 811 694 nyemitterade B-aktier i Inission, vilka har värderats till 3,03 euro (32,50 svenska kronor) per aktie, utfärdade av Inission och för vilka betalning kommer att erläggas genom kvittning mot betalningen av Köpeskillingen. Styrelsen för Inission, som hade bemyndigande från årsstämman om att emittera högst 3 600 000 nya B-aktier, har beslutat om de riktade nyemissionerna till de Säljande Aktieägarna. De Säljande Aktieägarna erhåller ingen kontant ersättning. Emissionslikviden för de nya B-aktierna uppgår till 58 880 055 kronor.

Obligatoriskt offentligt uppköpserbjudande och efterföljande transaktioner
Som ett resultat av förvärvet av Aktierna kommer Inission att vara skyldigt att lämna ett obligatoriskt offentligt uppköpserbjudande (”Erbjudandet”) för alla andra aktier och värdepapper som berättigar till aktierna i Enedo i enlighet med 11 kap. 19 § finska värdepappersmarknadslagen.

Priset som ska erbjudas för varje Enedo-aktie i Erbjudandet är tänkt att vara 0,26 euro (”Anbudspris”), vilket motsvarar det pris som betalats till de Säljande Aktieägarna och är det högsta priset som Inission betalat för någon Enedo-aktie under den sexmånadersperiod före det datum då Inission blev skyldigt att lämna Erbjudandet. Slutkursen för Enedo på Nasdaq Helsinki var 0,27 euro den 30 juni 2022, det vill säga den sista handelsdagen före det datum då Inission blev skyldig att lämna Erbjudandet.

Inission kommer att betala Erbjudandepriset till aktieägarna i Enedo kontant eller, efter en Enedo-aktieägares gottfinnande, i nya B-aktier i Inission. Slutkursen för Inission på Nasdaq First North Growth Market Stockholm var 32,50 svenska kronor den 30 juni 2022, det vill säga den sista handelsdagen före det datum då Inission blev skyldig att lämna Erbjudandet.

Enligt 11 kap. 22 § i den finska värdepappersmarknadslagen ska det obligatoriska uppköpserbjudandet offentliggöras inom en månad från det att skyldigheten att lämna ett offentligt uppköpserbjudande uppkom och anbudsförfarandet ska påbörjas inom en månad från offentliggörandet av uppköpserbjudandet.

Olle Hulteberg, som är styrelseordförande för både Inission och Enedo, och Fredrik Berghel, som är styrelseledamot för både Inission och Enedo, kommer inte att delta i Enedos styrelsearbete förrän i slutet av anbudsförfarandet.

Om Inission erhåller mer än 90 procent av samtliga aktier och tillhörande rösträtter i Enedo till följd av Erbjudandet, kommer Inission att inleda ett tvångsinlösenförfarande för de återstående aktierna i enlighet med den finska aktiebolagslagen och därefter kommer Enedo att ansöka om avnotering av sina aktier från Nasdaq Helsinki. Inission kommer också att överväga möjligheterna till dubbelnotering på Nasdaq First North Growth Market Helsinki.

Bakgrund och skäl för Erbjudandet
Inission har varit Enedos största aktieägare med ett innehav på 49,62 % sedan april 2021. Implementeringen av Enedos turnaround-program, som existerade redan då, har varit mer utmanande än väntat, både tidsmässigt och ekonomiskt. Enedos likviditet har varit ansträngd och har lån uppgående till cirka 7 miljoner euro med förfallodag den 30 september 2022. Enligt Inissions uppfattning har man, genom att ha full kontroll över Enedo, bättre möjligheter att säkra tillräcklig finansiering för Enedo och styra Enedo framgångsrikt genom nuvarande mycket svåra marknadsförhållanden. Slutligen och viktigast är materialiseringen av de ursprungligen identifierade synergierna mellan företagen, såsom korsvis försäljning av dess produkter och tjänster, utveckling av den tunisiska anläggningen till en tillverkningsanläggning för elektronikutrustning med full service, geografisk täckning av försäljningen och kompletterande kundportfölj. Detta kommer att stärka båda företagen och bidra till Inissions framgångsrika resa med förvärv och integration. Det är planerat att organisera Enedo som ett eget affärsområde med ett eget Enedo-varumärke och sitt framgångsrika utbud av nätaggregat och kraftsystem.

Fredrik Berghel, Inissions VD och styrelseledamot, kommenterar:
”Vi ser betydande outnyttjade intäkter, kostnader och finansiella synergier i att kombinera Enedo och Inission och ser fram emot att förverkliga dessa effektivt.”

Olle Hulteberg, Inissions styrelseordförande, kommenterar:
”Utöver det obligatoriska kontanta vederlaget vill Inissions styrelse erbjuda ett aktievederlag till Enedos aktieägare. Vi välkomnar varmt alla Enedo-aktieägare att bli aktieägare i Inission och dela möjligheterna och synergierna hos Inission och Enedo tillsammans.”

Rådgivare
Jonver Capital Oy agerar som finansiell rådgivare och Bird & Bird Attorneys Ltd. agerar som juridisk rådgivare till Inission i ovannämnda transaktioner.

Inission AB

STYRELSEN

 

För mer information vänligen kontakta
Fredrik Berghel, verkställande direktör Inission
+46 732 02 22 10
[email protected]

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli 2022 kl. 10:00 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Inissions tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Sverige, Finland, Norge och Estland.

Inissions omsättning för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2021 uppgick till cirka 1 003 miljoner svenska kronor (cirka 94 miljoner euro) och bolaget har cirka 520 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB ([email protected], +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under:

www.inission.com/investor-relations

Inission AB: reg.no./org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4,
652 21 Karlstad

Om Enedo
Enedo är en europeisk konstruktör och tillverkare av högkvalitativa elektroniska nätaggregat och system för kritisk utrustning även i de mest krävande miljöer. Enedos uppdrag är att göra elektriciteten bättre – mer tillförlitlig, säkrare, mer energieffektiv – och precis rätt för att passa dess syfte. Enedos tre huvudproduktkategorier är LED-drivenheter, nätaggregat och kraftsystem. År 2021 var koncernens omsättning 36,4 miljoner euro. Enedo har 330 anställda och huvudfunktionerna finns i Finland, Italien, Tunisien och USA. Koncernens huvudkontor ligger i Finland och moderbolaget Enedo Oyj är noterat på Nasdaq Helsinki Oy.

________________________________

English version:

INISSION AB’S OWNERSHIP IN ENEDO PLC HAS INCREASED TO 80.43 PER CENT AND INISSION AB HAS BECOME OBLIGATED TO MAKE A MANDATORY PUBLIC TENDER OFFER FOR THE REMAINING SHARES IN ENEDO PLC

Not to be published or distributed, directly or indirectly, in Australia, Canada, China, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa or in the United States or in any other jurisdiction where prohibited by applicable law.

Inission AB (”Inission”), a North European contract manufacturer listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm, has on 1 July 2022 acquired 21,113,257 shares (“Shares”) in Enedo Plc (”Enedo” or the ”Company”), an international designer and producer of high quality electronic power supplies and systems listed on Nasdaq Helsinki. Pursuant to this, Inission’s ownership in Enedo has increased from 34,000,000 shares to 55,113,257 shares corresponding approximately to 80.43 per cent of all the shares and related voting rights in the Company. Enedo holds 69,249 of its own shares. As a result of the acquisition of the Shares, Inission will be obligated to make a mandatory public tender offer for all the other shares and securities entitling to the shares in Enedo in accordance with the Finnish Securities Markets Act.

Share purchases
Inission acquired the Shares in Enedo from Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Rausanne Oy, Soinitilat Oy and 10 other major shareholders (“Selling Shareholders”) of the Company for a purchase price of EUR 0.26 per share, the aggregate purchase price amounting to approximately EUR 5,5 million (SEK 58,9 million). The purchase price for all the Shares (“Purchase Price”) will be paid by the subscription by the Selling Shareholders of 1,811,694 newly issued Class B shares in Inission, which have been valued at EUR 3.03 (SEK 32.50) per share, issued by Inission and for which payment will be made by set-off against the payment of the Purchase Price. The Board of Directors of Inission, which had an authorization from the Annual General Meeting to issue a maximum of 3,600,000 new Class B shares, has decided on the directed share issues to the Selling Shareholders. The Selling Shareholders do not receive any cash consideration.  The issue price for the newly issued Class B shares amounts to SEK 58,880,055.

Mandatory public tender offer and subsequent transactions
As a result of the acquisition of the Shares, Inission will be obligated to make a mandatory public tender offer (“Offer”) for all the other shares and securities entitling to the shares in Enedo in accordance with Chapter 11, Section 19 of the Finnish Securities Markets Act.

The price to be offered for each Enedo share in the Offer is contemplated to be EUR 0.26 (“Offer Price”), which corresponds to the price paid to the Selling Shareholders and is the highest price paid by Inission for any Enedo share during the six-month period preceding the date when Inission became obligated to make the Offer. The closing price of Enedo on Nasdaq Helsinki was EUR 0.27 on 30 June 2022, i.e. on the last trading day preceding the date when Inission became obligated to make the Offer.

Inission will pay the Offer Price to the Enedo shareholders in cash or, at the sole discretion of an Enedo shareholder, in new Class B shares in Inission. The closing price of Inission on Nasdaq First North Growth Market Stockholm was SEK 32.50 on 30 June 2022, i.e. on the last trading day preceding the date when Inission became obligated to make the Offer.

Pursuant to the Finnish Securities Markets Act Section 22 of Chapter 11, the mandatory tender offer shall be published within a month from the origin of the duty to make a public tender offer and the tender offer process shall begin within a month from the publishing of the tender offer.

Olle Hulteberg, who is both Inission’s and Enedo’s Chairman of the Board, and Fredrik Berghel, who is both Inission’s and Enedo’s Board Member, will not participate in Enedo’s Board work until the end of the tender offer process.

If Inission obtains more than 90 percent of all the shares and related voting rights in Enedo as a result of the Offer, Inission will initiate mandatory redemption proceedings for the remaining shares in accordance with the Finnish Companies Act and, thereafter, Enedo will apply for delisting of its shares from Nasdaq Helsinki. Inission will also consider possibilities of dual listing on Nasdaq First North Growth Market Helsinki.

Background and reasons for the Offer
Inission has been Enedo’s largest shareholder with a 49.62% holding since April 2021. The implementation of Enedo’s turnaround program, which existed already at that time, has been more challenging than anticipated, both in time and financially. Enedo’s cash position has been constrained and it has loans amounting to approximately EUR 7 million with a due date of 30 September 2022. In Inission’s view, by having full control of Enedo, it has better possibilities to secure adequate financing for Enedo and steer Enedo successfully through current very difficult market conditions. Finally and most important is the materialization of the originally identified synergies between the companies such as cross sales of its products and services, develop the Tunisian facility to a full service EMS manufacturing site, geographical coverage of sales and complementary customer portfolio. This will strengthen both companies and add on to Inission’s successful journey of acquisitions and integration. It is planned to organize Enedo as its own Business Area with its own Enedo brand and its successful offering of power supplies and power systems.

Fredrik Berghel, Inission’s CEO and Board Member, comments:
“We see significant untapped revenue, cost and financial synergies in combining Enedo and Inission and look forward to materializing these efficiently”.

Olle Hulteberg, Inission’s Chairman of the Board, comments:
“In addition to the mandatory cash consideration, Inission’s Board of Directors wants to offer a share consideration to Enedo shareholders. We warmly welcome all Enedo shareholders to become shareholders in Inission and share the opportunities and synergies of Inission and Enedo combined.”

Advisors
Jonver Capital Oy acts as the financial advisor and Bird & Bird Attorneys Ltd. acts as the legal advisor to Inission in the aforesaid transactions.

Inission AB

THE BOARD OF DIRECTORS

 

For further information please contact
Fredrik Berghel, CEO Inission
+46 732 02 22 10
[email protected]

This information is such information that Inission AB is obliged to publish in accordance with the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted, through the care of the above contact person, for publication on 1 July 2022 at 10:00 CET.

 

About Inission
Inission is a profitable total supplier that offers demanding industrial customers in the Nordic region complete electronic and mechanical products of the highest quality. Inission’s services cover the entire product life cycle, from development and design to industrialization, volume production and aftermarket. By combining this with logistics services and a production based on high flexibility, customer adaptation and short lead times, our offer becomes very competitive. Inission has factories in Sweden, Finland, Norway and Estonia.

The revenue of Inission for the financial period ended on 31 December 2021, was approximately SEK 1 003 million (approximately EUR 94 million) and it employs approximately 520 people. Inission is listed on Nasdaq First North with Nordic Certified Adviser AB ([email protected], +46 707 94 90 73) as a certified adviser. The company’s reports are filed under:

www.inission.com/investor-relations

Inission AB: reg.no./org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4,
652 21 Karlstad

About Enedo
Enedo is a European designer and producer of high-quality electronic power supplies and systems for critical equipment even in the most demanding environments. Enedo´s mission is to make electricity better – more reliable, more secure, more energy efficient – and just right to fit its purpose. Enedo´s three main product categories are Led Drivers, Power supplies and Power Systems. In 2021 the group´s revenue was EUR 36,4 million. Enedo has 330 employees, and its main functions are located in Finland, Italy, Tunisia and USA. The group´s head office is in Finland and parent company Enedo Oyj is listed on Nasdaq Helsinki Oy.

 

_________________________________

Finnish version:

INISSION AB:N OMISTUSOSUUS ENEDO OYJ:SSÄ ON KASVANUT 80,43 PROSENTTIIN JA INISSION AB:LLE  ON SYNTYNYT VELVOLLISUUS TEHDÄ PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS LOPUISTA ENEDO OYJ:N OSAKKEISTA

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Kanadaan, Kiinaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Singaporeen Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista

Inission AB (”Inission”), pohjoiseurooppalainen sopimusvalmistaja, jonka osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Stockholm -markkinapaikalla, on 1.7.2022 hankkinut 21.113.257 osaketta (“Osakkeet”) Enedo Oyj:stä (”Enedo” tai ”Yhtiö”), joka on korkealaatuisten tehoelektroniikkatuotteiden ja -järjestelmien kehittämiseen ja valmistamiseen keskittyvä kansainvälinen yhtiö ja jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Tämän johdosta Inissionin omistusosuus Enedossa on noussut 34.000.000 osakkeesta 55.113.257 osakkeeseen, mikä vastaa noin 80,43 prosenttia kaikista Enedon osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Enedolla on hallussaan 69.249 omaa osakettaan. Osakekauppojen myötä Inissionille on syntynyt arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tehdä pakollinen julkinen ostotarjous kaikista Enedon osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista.

Osakkeiden hankinta
Inission hankki Enedon Osakkeet Joensuun Kauppa ja Kone Oy:ltä, Rausanne Oy:ltä, Soinitilat Oy:ltä ja 10 muulta Yhtiön merkittävältä osakkeenomistajalta (”Myyjät”) 0,26 euron osakekohtaiseen hankintahintaan, kokonaiskauppahinnan ollen yhteensä noin 5,5 miljoonaa euroa (58,9 miljoonaa Ruotsin kruunua). Kaikkien Osakkeiden hankintahinta (”Hankintahinta”) maksetaan Myyjien tekemien merkintöjen mukaisesti yhteensä 1.811.694 uudella Inissionin liikkeeseen laskemalla B-sarjan osakkeella, jotka arvostetaan 3,03 euroon (32,50 Ruotsin kruunuun) osakkeelta, kuittaamalla Hankintahinta kokonaisuudessaan Inissionin osakkeiden merkintähintaa vastaan. Inissionin hallitus, jolla on varsinaisen yhtiökokouksen valtuutus laskea liikkeeseen enintään 3.600.000 uutta B-sarjan osaketta, on päättänyt tehdä suunnatun osakeannin Myyjille. Myyjät eivät vastaanota osakekaupassa käteisvastiketta.

Pakollinen julkinen ostotarjous ja siitä seuraavat transaktiot
Osakkeiden hankinnan myötä Inissionille on syntynyt velvollisuus tehdä pakollinen julkinen ostotarjous (”Ostotarjous”) kaikista Enedon muista osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 pykälän mukaisesti.

Ostotarjouksessa tarjottava vastike on 0,26 euroa jokaista Enedon osaketta kohden (”Tarjousvastike”), joka vastaa Myyjille osakkeista maksettua hintaa sekä Inissionin korkeinta Enedon osakkeista maksamaa kauppahintaa pakollista ostotarjousta edeltävältä kuuden kuukauden aikana. Enedo Oy:n osakkeiden päätöskurssi oli 0,27 euroa Nasdaq Helsingin sulkeutuessa 30.6.2022, eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen Inissionin tarjousvelvollisuuden syntymistä.

Inission maksaa Tarjousvastikkeen Enedon osakkeenomistajille käteisenä tai, Enedon osakkeenomistajan niin valitessa, Inissionin uusina B-sarjan osakkeina. Inissionin osakkeiden päätöskurssi oli 32,50 Ruotsin kruunua Nasdaq First North Growth Market Stockholm -markkinapaikan sulkeutuessa 30.6.2022, eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen Inissionin tarjousvelvollisuuden syntymistä.

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 22 pykälän mukaisesti tarjousvelvollisen on julkistettava ostotarjous kuukauden kuluessa tarjousvelvollisuuden syntymisestä ja ostotarjousmenettely on aloitettava kuukauden kuluessa tarjouksen julkistamisesta.

Sekä Inissionin että Enedon hallituksen puheenjohtaja Olle Hulteberg ja niin ikään sekä Inissionin että Enedon hallituksen jäsenen Fredrik Berghel eivät osallistu Enedon hallitustyöskentelyyn ennen ostotarjousmenettelyn päättymistä.

Mikäli Inission tulee omistamaan Ostotarjouksen seurauksena enemmän kuin 90 prosenttia kaikista Enedon osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä, Inission käynnistää osakeyhtiölain mukaisesti vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevan menettelyn, minkä seurauksena Inission tulee hakemaan Enedon osakkeiden poistamista Nasdaq Helsingin pörssilistalta. Inission tulee myös harkitsemaan mahdollisuutta rinnakkaislistata osakkeensa Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.

Tarjouksen tausta ja syyt
Inission on ollut Enedon suurin osakkeenomistaja 49,62 prosentin omistuksella huhtikuusta 2021 lähtien. Enedon käänneohjelma, joka oli jo käynnissä kyseisenä ajankohtana, on ollut odotettua haastavampi niin ajallisesti kuin taloudellisesti. Enedon kassatilanne on ollut haastava ja Enedolla on lainoja yhteensä noin 7 miljoonaa euroa ja niiden erääntymispäivä on 30.9.2022. Inissionin näkemyksen mukaan täyden määräysvallan hankkiminen Enedosta antaisi sille paremmat mahdollisuudet riittävän rahoituksen turvaamiseen Enedolle ja Enedon ohjaamiseen menestyksekkäästi hyvin hankalien markkinaolosuhteiden läpi. Viimeisin ja tärkein syy on se, että Ostotarjous mahdollistaa alun perin tunnistettujen yhtiöiden välisten synergiaetujen saavuttamisen, kuten tuotteiden ja palveluiden ristiinmyyntien kasvattamisen, Tunisian täyden palvelun EMS-tuotantolaitoksen kehittämisen sekä myyntien ja asiakasportfolion maantieteellisen kasvattamisen. Tämä tulee vahvistamaan molempia yhtiöitä ja muodostumaan osaksi Inssionin menestyksekästä yritysosto- ja integraatiotoimintaa.  Inission suunnittelee Enedon organisointia omaksi liiketoiminta-alueekseen, jolla on oma Enedo-brändi sekä oma menestyksekäs tehoelektroniikkatuotteiden ja -järjestelmien tarjonta.

Fredrik Berghel, Inissionin toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen, kommentoi:
“Näemme merkittäviä hyödyntämättömiä tuottojen, kulujen ja taloudellisten synergioiden mahdollisuuksia Enedon ja Inissionin yhdistämisessä ja odotamme näiden tehokasta toteuttamista.”

Olle Hulteberg, Inissionin hallituksen puheenjohtaja, kommentoi:
“Pakollisen käteisvastikkeen lisäksi Inissionin hallitus haluaa tarjota Enedon osakkeenomistajille mahdollisuuden osakevastikkeeseen. Toivotamme kaikki Enedon osakkeenomistajat tervetulleiksi Inissionin osakkeenomistajiksi jakamaan Inissionin ja Enedon yhdistymisen mahdollisuudet ja synergiat. ”

Neuvonantajat
Edellä mainituissa transaktioissa Inissionin taloudellisena neuvonantajana toimii Jonver Capital Oy ja oikeudellisena neuvonantajana Bird & Bird Asianajotoimisto Oy.

Inission AB

Hallitus

Lisätietoa
Fredrik Berghel, Inissionin toimitusjohtaja
+46 732 02 22 10
[email protected]

Inissionista
Inission on kannattava kokonaistoimittaja, joka tarjoaa Pohjoismaiden alueen vaativille teollisuusasiakkaille korkealaatuisia elektronisia ja mekaanisia tuotteita. Inissionin palvelut kattavat tuotteen koko elinkaaren kehityksestä ja suunnittelusta teollistamiseen, volyymituotantoon ja jälkimarkkinoihin. Yhdistämällä tämän logistiikkapalveluihin ja tuotantoon, joka perustuu joustavuuteen, asiakkaisiin sopeutumiseen sekä lyhyisiin toimitusaikoihin, olemme luoneet erittäin kilpailukykyisen tarjontakokonaisuuden. Inissionilla on tuotantoyksiköt Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Virossa.

Inissionin liikevaihto oli 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella noin 1 003 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 94 miljoonaa euroa) ja sen palveluksessa työskentelee noin 520 henkilöä. Inission on listattu Nasdaq First North Growth Market -yhtiö, jonka hyväksyttynä neuvonantajana on Nordic Certified Adviser AB ([email protected], +46 707 94 90 73). Yhtiön tiedotteet löytyvät seuraavasta osoitteesta:

www.inission.com/investor-relations

Inission AB: rekisteritunnus 556747-1890
Lantvärnsgatan 4,
652 21 Karlstad

Ruotsi

 

Enedosta
Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja -systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat LED Drivers, Power Supplies ja Power Systems. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 36,4 milj. euroa. Enedossa työskentelee 330 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.