Får inte publiceras eller distribueras, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i eller in i Australien, Kina, Hongkong, Japan, New Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA, eller i någon annan jurisdiktion där erbjudandet skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag.

(An English version of the press release can be found below)

Inission AB (”Inission” eller ”Budgivaren”) inledde den 8 september ett obligatoriskt offentligt budpliktserbjudande med syftet att köpa alla emitterade och utestående aktier i Enedo Plc (”Enedo”) som inte innehas av Inission eller Enedo (”Erbjudandet”). Acceptperioden enligt Erbjudandet löpte ut den 29 september 2022 kl. 15.00. (svensk tid).

Enligt det slutliga resultatet av Erbjudandet representerar de aktier som lämnats i Erbjudandet cirka 15,42% av alla aktier och röster i Enedo. Av dessa valde totalt 295 Enedo-aktieägare (3 932 851 aktier i Enedo) aktievederlag i Erbjudandet och totalt 1 824 Enedo-aktieägare (6 630 428 aktier i Enedo) valde kontantvederlag i Erbjudandet.

Tillsammans med de Enedo-aktier som Inission redan innehade före Erbjudandet, representerar de aktier som lämnats i Erbjudandet sammanlagt cirka 95,85% av alla aktier och röster i Enedo.

Det kontanta vederlaget kommer att betalas ut till de aktieägare som giltigt har accepterat Erbjudandet i enlighet med villkoren i Erbjudandet den 5 oktober 2022. Den faktiska tidpunkten för mottagandet av betalningen från anbudsgivande aktieägare kommer att bero på den tid som krävs för att behandla vidarebetalningar från finansinstitut.

Aktievederlaget kommer att betalas ut till de aktieägare som giltigt har accepterat Erbjudandet i enlighet med villkoren i Erbjudandet omkring den 20 oktober 2022. I enlighet med villkoren i Erbjudandet kommer 0,086 nya Inission B-aktier ges för varje Enedo-aktie. För att verkställa aktievederlaget har Inissions styrelse idag beslutat om en riktad nyemission till de aktieägare i Enedo vars aktier vederbörligen har lämnats in i enlighet med villkoren i Erbjudandet och som har valt aktievederlaget. Det totala antalet nya Inission B-aktier är 338 225. Teckningskursen ska betalas i apport med totalt 3 932 851 Enedo-aktier värderade till 0,26 EUR (2,83 SEK) per aktie.

Som ett resultat av fullföljandet av Erbjudandet kommer Inissions ägande i Enedo att överstiga 90% av samtliga aktier och röster i Enedo. Därför kommer Inission att inleda ett inlösenförfarande av minoritetsaktierna i enlighet med 18 kap. i den finska aktiebolagslagen. I ett sådant inlösenförfarande kommer Inission att kräva att inlösenpriset för de återstående aktierna i Enedo ska fastställas till 0,26 EUR per aktie, vilket motsvarar det kontanta vederlag som Inission betalat i Erbjudandet i enlighet med villkoren för Erbjudandet.

Inission kommer att ansöka om att aktierna i Enedo avnoteras från Nasdaq Helsinki Ltd (”Nasdaq Helsinki”) så snart det är tillåtet och rimligen är praktiskt möjligt enligt tillämpliga lagar och regler och reglerna för Nasdaq Helsinki.

 

INISSION AB

STYRELSEN

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, verkställande direktör Inission AB
[email protected]
+46 732 02 22 10

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2022 kl. 17:30 CET.

Relaterade artiklar:
– Preliminära resultatet av det obligatoriska offentliga budpliktserbjudandet för alla aktier emitterade av Enedo Plc
– Idag öppnar Inission AB sitt offentliga budpliktserbjudande för alla aktier i Enedo Plc
– Inission AB publicerar obligatoriskt offentligt erbjudande för alla aktier i Enedo Plc
– Inission AB:s ägande i Enedo Plc har ökat till 80.43 procent


Om Inission

Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB ([email protected], +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad