Intresset att delta i Inissions nyemission i samband med notering på Nasdaq First North var minst sagt stort och emissionen om 20 MSEK övertecknades nära fyra gånger. Därmed tillförs Bolaget ca 20 MSEK före emissionskostnader och ca 2 000 nya aktieägare.

-Det är ett tillfälle att fira, den positiva responsen vi fått från Marknaden under teckningstiden har varit överväldigande och det manifesteras nu i den stora överteckningen av aktien. Även våra medarbetare och kunder har varit entusiastiska till Inissions nästa steg i utvecklingen. Det är också glädjande att se att så många av våra medarbetare har tecknat sig för aktier i vårt Optionsprogram. Än en gång visar Inission att vi är lite mer passionerade genom ett allmänt optionsprogram riktat till alla anställda, vilket är ovanligt i vår bransch. Nu vill vi avsluta med att tacka alla som visat intresse under teckningstiden och speciellt rikta ett stort tack till alla nya aktieägare som visat oss förtroendet.
/Olle Hulteberg & Fredrik Berghel, ägare av Inission.

Inission AB (publ) (”Inission” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 12 maj 2015 ett erbjudande att teckna högst 200 000 B-aktier (”Erbjudandet”), till en teckningskurs om 100 kronor per aktie. Erbjudandet riktades till allmänheten i Sverige. Anmälningsperioden för Erbjudandet löpte ut den 2 juni 2015. Intresset för teckning av B-aktier i Inission har varit stort både från allmänheten och från institutionella investerare och Erbjudandet blev väsentligt övertecknat. Emissionen tillför Inission cirka 20 Mkr före emissionskostnader. Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Inission uppgå till 1 200 000, varav 999 999 B-aktier och 200 001 A-aktier. Likviddag är den 5 juni 2015 och beräknad första dag för handel med de nyemitterade B-aktierna på Nasdaq First North är den 10 juni 2015. Avanza har varit rådgivare i samband med emissionen och kommer även att vara Inissions Certified Adviser.

– Inission AB (publ) (”Inission”) nyemission om 20 MSEK övertecknades kraftigt.
– Inission tillförs ca 2 000 nya aktieägare.
– Inission tillförs ca 20 Mkr, före emissionskostnader.
– Pris per aktie i emissionen är 100 kr.
– Likviddag är 5 juni 2015
– Första handelsdag på Nasdaq First North beräknas bli 10 juni 2015

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Berghel, Koncernchef Inission
[email protected]
+46 732 02 22 10
se även www.inission.com


Inission i korthet

Inission är en lönsam totalleverantör av skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Inission utvecklar och tillverkar kompletta lösningar eller komponenter för medicinteknik, fordonsindustri, mätinstrument, marin samt styr- och reglerteknik. Bolaget har verksamhet i Stockholm, Göteborg, Munkfors, Pajala och Tallinn. Inission omsätter ca 250 MSEK och har ca 170 anställda. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Inission. Erbjudandet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till investerare med hemvist i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller i något annat land där deltagande i Erbjudandet skulle förutsätta prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Bolagsbeskrivningen, anmälningssedeln och andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Erbjudandet kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Inga nya aktier eller andra värdepapper utgivna av Inission har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga nya aktier eller andra värdepapper utgivna av Inission överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.