Inission har upprättat ett Uppförandekodex, Code of Conduct, signerat Olle Hulteberg och Fredrik Berghel.

Inissions framgång i affärer bygger på att erbjuda tjänster med hög kvalitet men som också är socialt och miljömässigt hållbara. Vi vill också fortsätta bygga och upprätthålla förtroendet från våra kunder, leverantörer, anställda och alla andra berörda aktörer.

Code of Conduct anger vad vi kräver av oss själva, våra leverantörer och andra affärspartners för att bli framgångsrika.

Inission och dess leverantörer ska följa de lagar och regler i varje land där vi verkar samt internationellt överenskomna standarder såsom den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, FN: s konvention om barnets rättigheter och tillämpliga ILO-konventioner.

I Code of Conduct, som ni kan läsa i sin helhet här, finns mer information om vilka regler och värderingar vi har gällande Barnarbete och Arbetares rättigheter, Konfliktmineraler, Antikorruption och Miljö.