Inom Inission har vi fastställt fem principer som vägleder oss i hur vi ska organisera vår verksamhet för att stärka vår konkurrenskraft. Principerna har ett samband och utgör en röd tråd. Från vår förståelse för vad som skapar värde för kunden till att skapa effektiva flöden som levererar detta värde, som vi hela tiden strävar efter att förbättra.

1. Kundvärde

Ta reda på kundens behov. Fokusera arbetet på värdeskapande aktiviteter. Eliminera slöserier.

Kundvärde handlar om att vi skapar oss förståelse för vilka vi har som kunder och vilka behov de har. Utifrån detta planerar vi vårt arbete för att tillgodose behoven och leverera det som skapar värde utifrån kundens perspektiv. Det aktiviteter som inte bidrar till att skapa värde för kunden strävar vi efter att eliminera.

Goda effekter av att arbeta enligt denna princip:

 • Vi anpassar oss hela tiden efter ändrade behov och förutsättningar
 • Vi spar tid och resurser genom att endast arbeta med det som
  genererar värde
 • Kunderna blir nöjda eftersom vi uppfyller deras behov

 

2. Standardiserat arbete


Bäst kända och överenskomna arbetssätt. Utgångspunkt för alla förbättringar. Visualisera normalläget.

En förutsättning för att leverera god kvalitet på ett effektivt sätt är att arbeta standardiserat. Det är inte bara viktigt vad vi gör utan också hur vi utför våra arbetsuppgifter. Genom att alla i gruppen utför samma arbetsmoment likadant varje gång skapar vi förutsägbarhet och förut-sättningar för att förbättra vårt gemensamma arbetssätt.

Goda effekter av att arbeta enligt denna princip:

 • Vi får bra och förutsägbara resultat när alla jobbar enligt bäst kända arbetssätt
 • Vi får en bra bas för upplärning och träning av medarbetare
 • Det blir lättare att hitta och åtgärda när något gått fel
 • En tydlig utgångspunkt för förbättringar

 

3. Flöde

Små partistorlekar och korta ställtider. Sammankopplade processteg. Dragande produktion.

Flöde handlar om hur en produkt eller ett ärende förädlas från första till sista steget i en arbetsprocess. Strävan är att göra detta så fort som möjligt utan att riskera försämrad kvalitet eller kundnöjdhet. Det gör vi genom att dagligen eliminera orsaker till störningar och genom att ta bort väntetider och slöserier.

Goda effekter av att arbeta enligt denna princip:

 • Med kortare ledtider kan vi leverera snabbare till kund
 • Det blir lättare att planera verksamheten och vi får en ökad flexibilitet
 • Vi upptäcker fel snabbare och kan direkt stoppa processen

 

4. Kvalitet

Kvalitet i varje led. Uppmärksamma störningar och avvikelser. Omedelbar felåterföring.

Vårt kvalitetsarbete bygger på att vi gör rätt från början och att det ska vara lätt att göra rätt. Genom att uppmärksamma kvalitetsbrister på ett tidigt stadium kan vi hålla ner våra kostnader samtidigt som vi spar tid och skyddar vår kund från problem.

Goda effekter av att arbeta enligt denna princip:

 • Vi kan enklare lösa problem innan de hunnit växa sig stora
 • Vi skapar en trygghet för medarbetaren genom att skapa rätt förutsättningar att lyckas
 • Kunderna blir nöjdare med säkrare leveranser och bättre produkter

 

5. Lärande organisation

Avsätter tid för lärande och förbättringar. Coachande ledarskap. Vill och kan bidra i förbättringsarbetet.

I en lärande organisation är det en naturlig del att inte bara producera, utan också förbättra arbetet. Ledarna i organisationen utvecklar enastående medarbetare och grupper till att vilja och kunna bidra i förbättringsarbetet.

Goda effekter av att arbeta enligt denna princip:

 • Vi förbättrar och förenklar hela tiden vårt arbete så att vi kan göra mer med samma resurser
 • Vi utvecklas och har roligt på jobbet
 • Vi levererar snabbare och med bättre kvalitet vilket ytterligare förbättrar kundnöjdheten