Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i Inission AB (publ), 556747-1890, onsdagen den 8 maj 2019 klockan 18.30 påHotell Scandic Winn, Karlstad. Registreringen vid årsstämman kommer att påbörjas klockan 18.00.

Klockan 16.30 ges möjlighet att ta del av guidad visning på Sandgrund Lars Lerin som följs av lättare utspisning varefter den formella stämman tar vid klockan 18.30 på Hotell Scandic Winn.

Rätt att deltaga vid stämman
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall:

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 2 maj 2019,
– dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 2 maj 2019. Anmälan skall göras skriftligt till Stefan Westberg via e-post [email protected] eller per post till Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad.

Vid anmälan skall uppges namn eller företag, person- eller organisationsnummer, antalet aktier samt adress och telefonnummer. Aktieägare som önskar medföra högst två biträden anmäler dessa på samma vis.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 2 maj 2019, genom förvaltarens försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Antalet A-aktier i bolaget uppgår per denna dag till 800 004 stycken. Antalet B-aktier till 4 095 661 stycken. Antalet röster i bolaget uppgår per denna dag till 12 095 701 stycken.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset får inte vara äldre än sex månader. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på bolagets webbplats, www.inission.com/investor-relations/arsstammor/

FÖRSLAG TILL DAGORDING
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkänna förslag till dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut angående
A. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
B. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen
C. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören, när sådan finns
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
10. Val av
A. Styrelse
B. Revisor/er
11. Övriga frågor
12. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Val av presidium

Punkt 2.
Styrelsen föreslår Lars Atterfors till stämmans ordförande samt Stefan Westberg till stämmans protokollförare.
Förslag till aktieutdelning

Punkt 8B.
Styrelsen föreslår en aktieutdelning om 1,50 SEK per aktie motsvarande 7 343 491 SEK för räkenskapsåret 2018.

Den föreslagna utdelningen reducerar koncernens soliditet till 21,4 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.
Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. (försiktighetsregeln).

Förslag angående arvode till styrelse och revisorn

Punkt 9.
Styrelsens arvode föreslås enligt följande: Ordförande SEK 100 000,samt övriga ledamöter SEK 60 000 förutom Hans Linnarsson som skall erhålla SEK 80 000.
Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

Förslag till styrelse och revisor

Punkt 10 A.
Omval av ledamöterna Fredrik Berghel, Hans Linnarsson,Karin Skoglund, Lars Atterfors, Mattias Hultheimer samt Olle Hulteberg.
Fredrik Berghel föreslås som ordförande och Olle Hulteberg som Styrelsens Vice Ordförande.
Fredrik Berghel och Olle Hulteberg är huvudägare i Inission och är för närvarande aktiva i bolaget med strategisk företagsutveckling.

Punkt 10 B.
Styrelsen föreslår omval av revisionsbolaget PWC som ordinarie revisionsbolag med auktoriserade revisorn Martin Johansson som bolagets ordinarie revisor.

Övriga frågor

Handlingar till stämman
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer senast tisdagen den 16 april 2019 att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.inission.com.

För mer information kontakta:
Olle Hulteberg, Marknadschef Inission AB
+46 707 20 24 44
[email protected]

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2019 kl. 09:00 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden tillverknings- och logistiktjänster för kompletta elektroniska produkter. Vi tar gärna ansvar för utveckling och produktförvaltning under hela produktens livscykel. Genom att hjälpa våra kunder att tidigt designa produkterna på ett smart sätt och krydda produktionen med hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Borås, Munkfors, Pajala, Malmö, Trondheim och Tallinn. Inission äger också ett säljbolag i Köpenhamn. Inission är noterade på Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers AB ([email protected] , +46 707 94 90 73) som certified advisor. Bolagets rapporter arkiveras under:
www.inission.com/investor-relations

Inission AB: org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4,
652 21 Karlstad
www.inission.com