Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i Inission AB (publ), 556747-1890, torsdagen den 7 maj 2020 klockan 18.30 på Hotell Scandic Winn, Karlstad. Närvaroregistreringen vid årsstämman kommer att påbörjas klockan 18.00.

Inission följer nogsamt hur situationen kring Covid-19, coronaviruset utvecklas. Mot bakgrund av att Folkhälsomyndigheten rekommendationer kommer Inission att vidta följande åtgärder på stämman:

– Vi kommer att sträva efter att hålla stämman under så kort tid som möjligt
– Aktieägare eller andra deltagare som är sjuka eller nyligen vistats i riskområden eller är medvetna om att ni utsatts för risk ska inte närvara utan kan rösta via ombud

Baserat på händelseutvecklingen kommer eventuellt ytterligare åtgärder att vidtas och kommuniceras på bolagets hemsida samt skickas till de aktieägare som anmält sig till stämman.

Inission erbjuder möjlighet för aktieägare att som åhörare delta digitalt på del av årsstämman, de inledande momenten och bl a få höra VD framlägga Årsredovisningen. För mer information om hur du deltar vänligen besök:
https://www.inission.com/investor-relations/arsstammor/ 

Rätt att deltaga vid stämman
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall:

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 30 april 2020,
– dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 30 april 2020. Anmälan skall göras skriftligt till Mikael Helin via e-post [email protected] eller per post till Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad.

Vid anmälan skall uppges namn eller företag, person- eller organisationsnummer, antalet aktier samt adress och telefonnummer. Aktieägare som önskar medföra högst två biträden anmäler dessa på samma vis.Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 30 april 2020, genom förvaltarens försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Antalet A-aktier i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 800 004 stycken. Antalet B-aktier till 4 095 661 stycken. Antalet röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 12 095 701 stycken.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset får inte vara äldre än sex månader. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på bolagets webbplats, www.inission.com/

FÖRSLAG TILL DAGORDING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkänna förslag till dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut angående
A. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
B. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen
C. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
10. Val av
A. Styrelse
B. Revisor/er
11. Övriga frågor
A. Beslut om kvittningsemission om högst 147 000 B-aktier till säljaren av HY-Tech Comp Oy
B. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
12. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Val av presidium
Punkt 2.
Styrelsen föreslår Lars Atterfors till stämmans ordförande samt Mikael Helin till stämmans protokollförare.

Förslag till aktieutdelning
Punkt 8B.
På grund av den osäkerhet som råder med anledning av den globala spridningen av Corona-viruset har Styrelsen beslutat att dra tillbaka det tidigare kommunicerade förslaget till årsstämman 2020 om en utdelning på 2 kr/aktie. Inissions finansiella ställning är fortsatt god och Styrelsen betonar samtidigt sin ambition att kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma senare i år för att besluta om utdelning, om marknaden vid den tidpunkten motiverar detta.

Förslag angående arvode till styrelse och revisorn
Punkt 9.
Styrelsens arvode föreslås enligt följande: Ordförande SEK 150 000,samt övriga ledamöter SEK 80 000 förutom Hans Linnarsson som skall erhålla SEK 100 000.
Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

Förslag till styrelse och revisor
Punkt 10 A.
Omval av ledamöterna Fredrik Berghel, Hans Linnarsson, Karin Skoglund, Lars Atterfors, Mattias Hultheimer samt Olle Hulteberg.
Fredrik Berghel föreslås som ordförande och Olle Hulteberg som Styrelsens Vice Ordförande.

Fredrik Berghel och Olle Hulteberg är huvudägare i Inission och är för närvarande aktiva i bolaget med strategisk företagsutveckling och erhåller för detta lön och avböjer därmed sitt styrelsearvode.

Punkt 10 B.
Styrelsen föreslår omval av revisionsbolaget PWC som ordinarie revisionsbolag med auktoriserade revisorn Martin Johansson som bolagets huvudansvarige revisor.

Övriga frågor
Punkt 11 A
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nyemission av aktiekapitalet med högst 18 387,25 kronor i Inission AB genom att ge ut högst 147 000 aktier av serie B med ett kvotvärde om 0,1250833 kr. Antalet aktier i Inission AB uppgår efter emissionen till 5 042 665 st och emissionen innebär en ökning av antal aktier om c:a 3 %. Emissionen riktas till Helmet Capital Oy såsom säljare av HY-Tech Comp Oy som förvärvades av Inission AB per 26 februari 2020. Betalning för de tecknade aktierna skall ske genom kvittning av reversfordran om 17 500 000 kronor.

Teckningskursen föreslås bli 119,05 kr per tecknad aktie. Reversfordran skall utgöra teckningslikvid för den stundande emissionen i bolaget där tecknarna erhåller sammantaget högst 147 000 aktier. Av teckningskursen skall 0,1250833 kr per aktie tillföras aktiekapitalet och 118,92492 kr per aktie fritt eget kapital såsom överkursfond. Teckning ska ske senast den 14 maj 2020, varvid kvittning sker.

Helmet Capital Oy är ett finskt privatkapitalbolag som investerar i små och medelstora företag. Inission välkomnar Helmet Capital och dess investerare som 50 nya aktieägare i Inission. Aktierna är föremål för inlåsning på 6 till 12 månader. Styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen härav.

Punkt 11 B
Mot bakgrund av det kapitalbehov som vi i styrelsen ser att bolaget har för att kunna hålla den expansionstakt som vi önskar för att kunna realisera potentialen i den marknadsposition bolaget har så kan nyemissioner behöva genomföras.

Styrelsen förslår därför att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av detta bemyndigande sammanlagt högst ökas med 960 000 B-aktier.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan ske för att bolaget ska kunna emittera aktier för att anskaffa kapital för fortsatta förvärv. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt. Styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringar av beslutet om bemyndigande som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen härav.

Handlingar till stämman
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer senast torsdagenden 16 april 2020 att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.inission.com/.

 

För mer information kontakta:
Björn Lifvergren, VD Inission AB
+46 703 22 63 23
[email protected]

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2020 kl. 08:10 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden tillverknings- och logistiktjänster för kompletta elektroniska produkter. Vi utvecklar, konstruerar, testar och industrialiserar kundernas produkter. Vi lagerhåller, reparerar och uppgraderar dem under hela deras livstid. Genom att kombinera detta med en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Trondheim (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission äger också ett säljbolag i Köpenhamn. Inission är noterade på Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers AB ([email protected], +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under:
www.inission.com/investor-relations

Inission AB: org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4,
652 21 Karlstad