Inission AB (publ), 556747–1890, kallar till extra bolagsstämma måndag den 26 juni 2023 klockan 14.00 i Inissions lokaler, Lantvärnsgatan 4, Karlstad. Närvaroregistreringen vid den extra bolagsstämman kommer att påbörjas klockan 13.30.

Rätt att deltaga vid den extra bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall:

–    dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 15 juni 2023,

–    dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 19 juni 2023. Anmälan skall göras via post (Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad) eller via e-post till [email protected].

Vid anmälan skall uppges namn eller företag, person- eller organisationsnummer, antalet aktier samt adress och telefonnummer. Aktieägare som önskar medföra högst två biträden anmäler dessa på samma vis.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 15 juni 2023, genom förvaltarens försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Antalet A-aktier i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 2 400 012. Antalet B-aktier till 18 121 455. Antalet röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 42 121 575.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset får inte vara äldre än sex månader. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på bolagets webbplats, www.inission.com

FÖRSLAG TILL DAGORDING

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller flera justeringsmän
  5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkänna förslag till dagordning
  7. Styrelsens förslag till beslut om inlösen av aktier och riktad nyemission
  8. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning
  9. Stämmans avslutande

 

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
Styrelsen föreslår Olle Hulteberg till stämmans ordförande samt Karin Skoglund till stämmans protokollförare.

Punkt 7. Styrelsens förslag till inlösen av aktier och riktad nyemission
Förslag till beslut om inlösen av 48 000 aktier, totalt 1 429 920 SEK, vilket motsvarar en minskning av aktiekapitalet med 2 001,312.
Antal aktier som emitteras är 48 000 och pris per aktie är 29,79 SEK. Aktiekapitalet ökas med 2 001,312.
Då anställd lämnar bolaget inlöses aktierna som är kopplade till ett tidigare incitamentsprogram. Pris per aktie motsvarar teckningskursen i nämnda incitamentsprogram. Emissionen riktas till personer inom incitamentsprogrammet från januari 2023.

Punkt 8. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning
Intagande av inlösenförbehåll.
Aktieägare som vill delta på stämman skall vara upptagen i aktieboken senast 6 dagar före stämman. Anmälan till bolagsstämma skall ske senast 6 dagar före stämman.

Handlingar till stämman
Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkt 7 och 8 samt ev. övriga handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer senast måndag den 12 juni 2023 att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.inission.com

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, VD Inission AB
+46 73 202 22 10
[email protected]

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2023 kl. 08:00 CET.

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien.

Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket har resulterat i en omsättning på 2 miljarder kronor med i snitt 936 anställda under 2022. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare.
Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo. Rapporter arkiveras på www.inission.com/investor-relations.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
Org.nr. 556747–1890