Inission AB (publ) har släppt sin kvartalsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2022. Rapporten i sin helhet: Inission Q1 2022.pdf

Q1 (1 januari – 31 mars 2022):
· Nettoomsättningen uppgick till 329 MSEK (232)
· EBITA* resultatet uppgick till 21,8 MSEK** (10,3)
· Justerat rörelseresultatet uppgick till 19,7 MSEK** (7,9)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten -0,4 MSEK (9,5)
· Soliditet 36% (49%)
· Vinst per aktie före utspädning 0,64 SEK (0,10)
· Vinst per aktie efter utspädning 0,64 SEK (0,10)

* EBITA – rörelseresultat med justering för goodwillavskrivningar
** Redovisning exklusive Enedos påverkan på EBITA och rörelseresultat med -33,7 MSEK för helår 2021 resp -2,5 för Q1 2022 för att få jämförbarhet med tidigare perioder

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, verkställande direktör Inission AB
[email protected]
+46 732 02 22 10

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2022 kl. 08:00 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB ([email protected], +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad