Pressmeddelandet som pdf

Styrelsen i Inission AB har beslutat att koncernen ska byta redovisningsprinciper från K3 till International Financial Reporting Standards (IFRS).

– Inission befinner sig i en tillväxtfas och att övergå till IFRS bäddar för en långsiktigt rättvisande och kvalitetssäkrad struktur som matchar vår storlek, mognad, tillväxt och marknadens förväntningar. Övergången till IFRS syftar till att öka jämförbarheten med andra noterade bolag samt skapa en ökad transparens och förståelse för internationella investerare kring de finansiella rapporterna, säger Olle Hulteberg styrelseordförande Inission AB.

Inissions bokslutskommuniké för 2022, med publiceringsdatum 1 mars, kommer att vara den första rapport som presenteras enligt IFRS samt tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRIC), såsom de har godkänts av EU. Övergångsdatum har fastställts till den 1 januari 2021. Jämförelsesiffror omräknas från och med den 1 januari 2021.

De huvudsakliga effekterna av övergång till IFRS påverkar främst redovisningen av koncernbolag inklusive hantering av goodwill samt införande av redovisning av nyttjanderätter. Övergången möjliggör även en eventuell framtida förändring i listning.

Ingående beskrivning av övergången till IFRS och dess effekter kommer att presenteras i Inission ABs bokslutskommuniké som publiceras den 1 mars samt årsredovisning som publiceras den 5 april.

Inission kommer framgent också att publicera alla rapporter på både svenska och engelska.

 

För mer information kontakta:
Olle Hulteberg, Marknadschef Inission AB
+46 707 20 24 44
[email protected]

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2023 kl. 08.30 CET.

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster.
Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien. Den sammanlagda omsättningen de senaste 12 månaderna uppgår till 1,7 miljarder kronor med cirka 900 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare.
Rapporter arkiveras på www.inission.com/investor-relations.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
org.nr. 556747-1890